تجدید مناقصه خرید ایزوله حرارتی نسوز

شماره:OTPGC-00-53

تجدید مناقصه خرید ایزوله حرارتی نسوز

مهلت خرید اسناد: 1401/01/22

**تجدید شده**

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 150،000،000ریال

مهلت ارسال پاکت: 1401/02/05

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس