تجدید مناقصه خرید ایزوله حرارتی نسوز

شماره:OTPGC-R3-00-53

تجدید مناقصه خرید ایزوله حرارتی نسوز

مهلت خرید اسناد: 1401/09/22

**تجدید شده**

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 150،000،000ریال

مهلت ارسال پاکت: 1401/09/30

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس