تست دینامیکی گاورنر و سیستم تحریک یک واحد نیروگاه گازی خلیج فارس

شماره:PGMC-1402-02

تست دینامیکی گاورنر و سیستم تحریک یک واحد نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی(با احتساب مدت زمان ارسال از طریق اداره پست): 1402/05/29

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدت اعتبار پیشنهاد مالی: حداقل اعتبار قیمت پیشنهادی یکماه باشد.

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات: 1402/05/30

محل تحویل اسناد: تهران-سعادت آباد – بالاتر از میدان کاج – کوچه نهم – پلاک 1۸ – طبقه دوم-شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس -واحد حراست