خرید، نصب و راه اندازی باطری ups و متعلقات

شماره:OTPGC-00-76

خرید، نصب و راه اندازی باطری ups و متعلقات

مهلت خرید اسناد: 1401/08/30

**تجدید شده**

نوع مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 200،000،000ریال ( بیست میلیون تومان)

مهلت ارسال پاکت: 1401/09/06

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس