خرید ۲۰۰ بشکه روغن ۲۰۸ لیتری روغن توربین گرید ۴۶

شماره:OTPGC-00-77

خرید ۲۰۰ بشکه روغن ۲۰۸ لیتری روغن توربین گرید ۴۶

مهلت خرید اسناد: 1401/10/07

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: صد میلیون تومان

مهلت ارسال پاکت: 1401/10/14

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس