خرید ۶ عدد کارت CI610 برند ABB

شماره:OTPGC-R1-00-78

خرید ۶ عدد کارت CI610 برند ABB

مهلت خرید اسناد: 1401/10/07

**تجدید شده**

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 200،000،000ریال ( بیست میلیون تومان)

مهلت ارسال پاکت: 1401/10/14

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس