خرید Communication Cable Bearing برند ALLMETRA

شماره:OTPGC-R1-00-71

خرید Communication Cable Bearing برند ALLMETRA

مهلت خرید اسناد: 1401/09/27

**تجدید شده**

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 360،000،000

مهلت ارسال پاکت: 1401/10/04

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس