خرید Electronic stroke measuremt و Hydraulic pilot control برند VOITH

شماره:OTPGC-00-57

خرید Electronic stroke measuremt و Hydraulic pilot control برند VOITH

مهلت خرید اسناد: 1401/09/06

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 150،000،000ریال ( پانزده میلیون تومان)

مهلت ارسال پاکت: 1401/09/13

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس