خرید gas detection نیروگاه گازی خلیج فارس

شماره:OTPGC-00-56

خرید gas detection نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: 1401/08/01

**تجدید شده**

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 5.270.000.000 ریال (پانصد و بیست و هفت میلیون تومان)

مهلت ارسال پاکت: 1401/08/28

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس