دانسیته متر دیجیتال پرتابل(model:KEM-DA-130N-rang-0-2 gr/cm3)

شماره:PGMO-1400-05

دانسیته متر دیجیتال پرتابل(model:KEM-DA-130N-rang-0-2 gr/cm3)

مدت اعتبار پیشنهاد مالی: حداقل یک ماه از زمان آخرین مهلت استعلام قیمت

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات: 1400/10/02