سلونوئید ولو ( Solenoid Valve ) همراه با بوبین (محل مصرف: ونت ولو بالای FDS)

شماره:PGMC-1400-26

سلونوئید ولو ( Solenoid Valve ) همراه با بوبین (محل مصرف: ونت ولو بالای FDS)

مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی(با احتساب مدت زمان ارسال از طریق اداره پست): 1400/12/23

**تجدید شده**

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدت اعتبار پیشنهاد مالی: حداقل یک ماه از زمان آخرین مهلت استعلام قیمت

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات: 1400/12/25

محل تحویل اسناد: دفتر حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس- آدرس در ردیف 4 آگهی استعلام درج شده است