سی پی یو سرور Intel® Xeon® Processor X5570

شماره:PGMC- 1401-19

سی پی یو سرور Intel® Xeon® Processor X5570

مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی(با احتساب مدت زمان ارسال از طریق اداره پست): 1401/05/31

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدت اعتبار پیشنهاد مالی: حداقل یک ماه از آخرین مهلت استعلام قیمت

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات: 1401/06/06

محل تحویل اسناد: دفتر حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس - آدرس در ردیف 4 آگهی استعلام درج شده است.