فراخوان شناسایی پیمانکار تامین، نصب و راه اندازی ۱۰ عدد سخت افزار سیستم HMI

شماره:OTPGC-00-61

فراخوان شناسایی پیمانکار تامین، نصب و راه اندازی ۱۰ عدد سخت افزار سیستم HMI

مهلت خرید اسناد: 1401/02/14

نوع مناقصه: فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار

مهلت ارسال پاکت: 1401/02/31

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس