لپ تاپ صنعتی با ۴ عدد پورت (Port) کام RS232

شماره:PGMC-1401-11

لپ تاپ صنعتی با ۴ عدد پورت (Port) کام RS232

مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی(با احتساب مدت زمان ارسال از طریق اداره پست): 1401/02/23

**تجدید شده**

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدت اعتبار پیشنهاد مالی: حداقل یکماه از تاریخ پیشنهاد قیمت

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات: 1401/02/27

محل تحویل اسناد: دفتر حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس- آدرس در ردیف ۴ آگهی استعلام درج شده است