مناقصه بیمه اموال نیروگاه گازی خلیج فارس

شماره: OTPGC-R1-00-105

مناقصه بیمه اموال نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: روز یکشنبه مورخ 1403/02/16

**تجدید شده**

نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 1،000،000،000 ریال

مهلت ارسال پاکت: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1403/02/25

بازگشایی پاکات الف و ب: روز چهارشنبه مورخ 1403/02/26

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل تحویل اسناد: واحد دبیرخانه شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس