مناقصه تأمین سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس

شماره:1402/1

مناقصه تأمین سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: 1401/11/16

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: سه میلیارد ریال معادل سیصد میلیون تومان

مهلت ارسال پاکت: 1401/11/23

بازگشایی پاکات الف و ب: 1401/11/24

بازگشایی پاکت ج و اعتبار پاکات پیشنهاد: 1401/11/24

محل تحویل اسناد: بندرعباس کیلومتر 40 جاده میناب جنب شهر قلعه قاضی نیروگاه گازی خلیج فارس -دفتر حراست شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس