مناقصه تامین، نصب و راه اندازی انواع تجهیزات ابزار دقیق و اگاترول نیروگاه گازی خلیج فارس

شماره: OTPGC-00-106

مناقصه تامین، نصب و راه اندازی انواع تجهیزات ابزار دقیق و اگاترول نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: روز چهارشنبه مورخ 1402/11/18

نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 2،000،000،000 ریال

مهلت ارسال پاکت: پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1402/11/29

بازگشایی پاکات الف و ب: روز دوشنبه مورخ 1402/11/30

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل تحویل اسناد: واحد دبیرخانه شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس