مناقصه تامین، نصب و راه اندازی پوزیشنر و انواع کارت vigv و اگاترول نیروگاه گازی خلیج فارس

شماره: OTPGC-00-102

مناقصه تامین، نصب و راه اندازی پوزیشنر و انواع کارت vigv و اگاترول نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: روز چهارشنبه مورخ 1402/11/18

نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 3،500،000،000 ریال

مهلت ارسال پاکت: پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1402/11/29

بازگشایی پاکات الف و ب: روز دوشنبه مورخ 1402/11/30

محل تحویل اسناد: واحد دبیرخانه شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس