مناقصه تامین قطعات توربین، انجام خدمات تعمیرات اساسی و بازسازی واحد ۳ نیروگاه گازی خلیج فارس

شماره: OTPGC-00-99

مناقصه تامین قطعات توربین، انجام خدمات تعمیرات اساسی و بازسازی واحد ۳ نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: روز سه شنبه مورخ 1402/08/30

نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 35،000،000،000 ریال

مهلت ارسال پاکت: پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 1402/09/12

بازگشایی پاکات الف و ب: روز دوشنبه مورخ 1402/09/13

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس