مناقصه عمومی دومرحله‌ای طراحی، تأمین، نصب و راه‌اندازی انواع دوربین‌های مداربسته نیروگاه گازی خلیج فارس

شماره:OTPGC-00-113

مناقصه عمومی دومرحله‌ای طراحی، تأمین، نصب و راه‌اندازی انواع دوربین‌های مداربسته نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: تا روز شنبه مورخ 1403/03/19

نوع مناقصه: عمومی دومرحله‌ای

مبلغ ضمانتنامه: ده میلیارد ریال

مهلت ارسال پاکت: تا پایان روز سه‌شنبه مورخ 1403/03/29

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات: روز چهارشنبه مورخ 1403/03/30

محل تحویل اسناد: تهران_ سعادت آباد_ بلوار سرو غربی_ خیابان صدف_ کوچه جوی‌پا(صنوبر)_ پلاک۲_ طبقه چهارم_ شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس_ دبیرخانه شرکت خلیج فارس