هوشمند سازی باسکول

شماره:PGMO-1400-04

هوشمند سازی باسکول

مدت اعتبار پیشنهاد مالی: حداقل یک ماه از زمان آخرین مهلت استعلام قیمت

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات: 1400/09/09