طراحی، تامین و نصب یک دستگاه راهبند ضد انتحاری نیروگاه گازی خلیج فارس

شماره:OTPGC-00-37

طراحی، تامین و نصب یک دستگاه راهبند ضد انتحاری نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: 1400/05/06

**تجدید شده**

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 200،000،000

مهلت ارسال پاکت: 1400/05/16

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس