خرید دو عدد نمایشگر SSD نیروگاه خلیج فارس

شماره:OTPGC-00-38

خرید دو عدد نمایشگر SSD نیروگاه خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: 1400/06/20

**تجدید شده**

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 200،000،000ریال

مهلت ارسال پاکت: 1400/07/03

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس