خرید ۲۵۰۰ عدد فیلتر هوای Air Intake نیروگاه گازی خلیج فارس

شماره:OTPGC-00-34

خرید ۲۵۰۰ عدد فیلتر هوای Air Intake نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: 1400/07/04

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 1,100,000,000ریال

مهلت ارسال پاکت: 1400/07/17

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس - تهران سعادت آباد