مشاور امنیت اطلاعات در حوزه IT و صنعتی

شماره:OTPGC-00-79

مشاور امنیت اطلاعات در حوزه IT و صنعتی

مهلت خرید اسناد: 1401/08/25

نوع مناقصه: مناقصه محدود دو مرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 150،000،000ریال ( پانزده میلیون تومان)

مهلت ارسال پاکت: 1401/09/06

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس