خرید کارت ارتباطی CI527 ، کنتور گاز دیجیتالی، Angular position transmitter، لیمیت ولو کنترل فشار پاور اویل

شماره:OTPGC-R1-00-87

خرید کارت ارتباطی CI527 ، کنتور گاز دیجیتالی، Angular position transmitter، لیمیت ولو کنترل فشار پاور اویل

مهلت خرید اسناد: 1401/11/10

**تجدید شده**

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 450.000.000

مهلت ارسال پاکت: 1401/11/16

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس