طراحی ، ساخت ، نصب ، گارانتی و راه اندازی کارت های مربوط به یک دستگاه Inverter ساخت شرکت Gutor

شماره:OTPGC-R2-82

طراحی ، ساخت ، نصب ، گارانتی و راه اندازی کارت های مربوط به یک دستگاه Inverter ساخت شرکت Gutor

مهلت خرید اسناد: 1402/04/11

**تجدید شده**

نوع مناقصه: مناقصه عمومی دو مرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 380.000.000 ریال

مهلت ارسال پاکت: 1402/04/25

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل تحویل اسناد: واحد حراست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس