مناقصه خرید زغال ژنراتور نیروگاه گازی خلیج فارس

شماره: OTPGC-00-100

مناقصه خرید زغال ژنراتور نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: روز شنبه مورخ 1402/10/02

نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 400,000,000 ریال

مهلت ارسال پاکت: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1402/10/12

بازگشایی پاکات الف و ب: روز چهارشنبه مورخ 1402/10/13

به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل تحویل اسناد: واحد دبیرخانه شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس