مناقصه بیمه اموال نیروگاه گازی خلیج فارس

شماره:OTPGC-00-98

مناقصه بیمه اموال نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: 1402/10/24

نوع مناقصه: مناقصه عمومی دو مرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 100 میلیون تومان

مهلت ارسال پاکت: 1402/11/03

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات: 1402/11/04

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شرکت خلیج فارس